Rozdział 3

Członkostwo Stowarzyszenia

§ 10

1.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  członków zwyczajnych,

2)  członków wspierających,

3)  członków honorowych.

2.      Zarząd zobowiązany jest prowadzić listy członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

1.      Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2.      Założyciele nabywają członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru sądowego.

3.      Osoby inne niż założyciele zamierzający przystąpić do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego zobowiązane są złożyć w formie pisemnej deklarację przystąpienia.

4.      Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5.      Odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych nastąpić może tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 

6.      Osoba, której Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, może odwołać się do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedstawić odwołanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebranie Członków jest ostateczna.

7.      Kandydat, któremu nie odmówiono przyjęcia w poczet członków staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia z chwilą uiszczenia wpisowego.

 

§ 12

1.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza wspierać działalność Stowarzyszenia nie będąc jej członkiem zwyczajnym.

2.      W deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego kandydat winien wskazać sposób, w jaki zamierza wspierać Stowarzyszenie.

3.      Postanowienia § 11 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 13

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która nie będąc członkiem Stowarzyszenia w sposób szczególny wyróżnia się w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym (wegetatywnym), w okresie terminalnym choroby.

2.      Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.

 

§ 14

1.      Członkostwo ustaje z chwilą:

1)    śmierci,

2)    rezygnacji,

3)    wykluczenia,

2.      Rezygnacja winna zostać złożona w formie pisemnej Zarządowi.

3.      Wykluczenie członka nastąpić może w przypadku rażącego naruszania Statutu, obowiązujących przepisów lub dobrych obyczajów, a także w przypadku nie uiszczania lub nieterminowego uiszczania składek członkowskich przez członków zwyczajnych.

4.      Decyzja o wykluczeniu powinn a posiadać uzasadnienie.

5.      Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Za wykluczeniem musi być co najmniej  3/4 członków Zarządu. Postanowienia § 11ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 15

1.      Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1)    dbałości o jego wizerunek, rozwój oraz do przyczyniania się do realizowania celów Stowarzyszenia,

2)    przestrzegania Statutu oraz decyzji organów Stowarzyszenia,

3)    wywiązywania się z przyjętych obowiązków,

4)    przestrzegania norm etycznych i dobrych obyczajów.

2.      Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto:

1)     aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

2)     terminowo uiszczać składki członkowskie.

 

§ 16

1.      Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1)     korzystania z doradztwa, szkoleń, informacji i wszelkich innych przejawów działalności Stowarzyszenia,

2)     zgłaszania wniosków i propozycji we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3)     swobodnego wypowiadania się we wszelkich kwestiach dotyczących Stowarzyszenia,

4)     uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

2.      Członkowie zwyczajni ponadto mają bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5

Organy Stowarzyszenia

§ 17

Organami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna.

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 19

1.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w tym:

1)     ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)     zatwierdzanie budżetów opracowywanych przez Zarząd,

3)     zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

4)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)     ustalanie obowiązku uiszczania składki członkowskiej przez członków zwyczajnych, jej wysokości oraz warunków uiszczania,

2.      Walne Zebranie Członków decyzje podejmuje w formie uchwał.

3.      O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych wymogów, uchwały Walnego Zebrania Członków wymagają zwykłej większości głosów.

 

§ 20

1.      Walne Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku, nie później niż do końca miesiąca kwietnia.

2.      Walne Zebranie Członków mogą zwołać:

1)     Zarząd,

2)     Komisja Rewizyjna

3)     co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.

3.      O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powinni zostać powiadomieni co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Za zgodą członka zawiadomienie może być przekazywane pocztą elektroniczną.

 

§ 21

1.      Obrady i uchwały każdego Walnego Zebrania Członków są ważne przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w I terminie zwołania lub przy obecności dowolnej liczby członków zwyczajnych w II terminie.

2.      Pracami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany przez uczestników Walnego Zebrania.

3.      Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane przez sekretarza. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza oraz przechowywane przez Zarząd.

 

§ 22

1.      Każdemu zwyczajnemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

2.      Obrady i głosowanie na Walnym Zebraniu są jawne. Jednakże na wniosek chociażby jednego z uczestników Walne Zebranie może podąć decyzję o głosowaniu tajnym.

 

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 24

Poza sprawami zastrzeżonymi w innych przepisach Statutu do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      podejmowanie decyzji w sprawach określonych w § 6 i § 8,

3)      ustalanie form działania Stowarzyszenia,

4)      opracowywanie budżetów związanych z prowadzoną działalnością,

5)      gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,

6)      sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych,

7)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

8)      rozpatrywanie i wdrażanie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

9)      tworzenie i rozwiązywanie zespołów doradczych i innych tego typu komórek organizacyjnych,

10) ustalanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zawieranie z nimi umów,

11) zawieranie wszelkich innych umów poza umowami o pracę,

12) nabywanie lub zbywania nieruchomości oraz obciążanie ich jakimikolwiek prawami osób trzecich,

13) dokonywanie zakupów na potrzeby Stowarzyszenia,

14) zaciąganie  kredytów  lub  pożyczek  a  także  zwiększanie  limitów kredytów lub pożyczek,

15) udzielanie w jakiejkolwiek formie poręczeń i innych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,

16) dokonywanie darowizn oraz innych nieodpłatnych świadczeń,

17) dysponowanie własnością intelektualną i przemysłową (w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, know-how, prawami do znaków towarowych i handlowych), w tym udzielanie lub uzyskiwanie licencji, zawieranie umów licencyjnych,

18) podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do innych organizacji zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1,

19) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia,

 

§ 25

1.      Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa i do trzech Wiceprezesów.

2.      Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powołanego przez założycieli.

3.      Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.      Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność wskazany przez niego Wiceprezes

 

§ 26

1.      Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

2.      Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.

3.      Zarząd decyzje podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw określonych w § 24 pkt 12, 14, 15, 16, 17, 18 w których wymagana jest zgoda bezwzględnej większości członków Zarządu oraz zatwierdzenie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 27

1.      Każdy z członków Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie w sprawach bieżących.

2.      Do podpisywania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 28

Komisja Rewizyjna jest samodzielnym i niezależnym organem kontrolno-nadzorczym Stowarzyszenia.

 

§ 29

1.      Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie finansów i rachunkowości,

2)     występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do Zarządu,

3)     składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu Członków,

2.      Komisja Rewizyjna decyzje podejmuje w formie uchwał.

3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają zwykłej większości głosów.

 

§ 30

1.      W skład Komisji rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków.

2.      Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków, za wyjątkiem pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powołanego przez założycieli.

3.      Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1)    członkowie Zarządu, ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3)     Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, którzy kierują pracami Komisji.

 

§ 31

1.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku, przed terminem Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § § 19 ust. 1.

2.      Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy z jej członków.

3.      Posiedzenia Komisji rewizyjnej są ważne gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa członków.

 

§ 32

Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia a także prawo domagania się informacji i wyjaśnień od Zarządu.

 

 

§ 33

1.      Każdy z członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja skutkuje z chwilą doręczenia jej Stowarzyszeniu w formie pisemnej.

2.      W przypadku, jeżeli na skutek rezygnacji lub z jakichkolwiek innych przyczyn ilość członków organu jest mniejsza niż minimalna wynikająca z niniejszego Statutu, pozostali członkowie organu zobowiązani są niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków, które uzupełni skład tego organu.

 

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego i składek członkowskich wnoszonych przez członków zwyczajnych, wpływów z działalności statutowej oraz gospodarczej, w przypadku jej podjęcia, środków uzyskanych na realizację zadań publicznych, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 35

1.   Majątek i przychody Stowarzyszenia służą wyłącznie działalności statutowej i nie mogą być dzielone pomiędzy jego członków.

2.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zasad rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.

 

§ 36

Stowarzyszenie nie może:

1)     udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

2)     przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 37

1.   Wpisowe wynosi 50 zł.

2.   Założyciele zobowiązani są do uiszczenia wpisowego niezwłocznie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia we właściwym rejestrze. Członkowie zwyczajni przyjmowani po zarejestrowaniu Stowarzyszenia zobowiązani są uiścić wpisowe niezwłocznie o otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.

3.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza celem sfinansowania jednorazowych większych przedsięwzięć Stowarzyszenia, członkowie mogą dobrowolnie zadeklarować wpłaty składek doraźnych.

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 39

Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie na drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

 

§ 39

1.   Likwidacja Stowarzyszenia nastąpić może wyłącznie na drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

2.   Uchwała w sprawie likwidacji winna określić sposób jej przeprowadzenia.

3.   W przypadku istnienia zobowiązań, należności, konieczności zbycia majątku lub innych przeszkód uniemożliwiających likwidację bez przeprowadzania postępowania, rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

4.   Likwidatorami Stowarzyszenia będą członkowie ostatniego jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia stanowi inaczej.

5.   Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie wszystkich umów, windykację istniejących wierzytelności oraz na spłatę wszystkich jej zobowiązań a także ewentualnie sprzedaż majątku.

6.   Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele wskazane uchwałą Walnego Zebrania w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia.

 

 

Toruń, 24 czerwca 2013r.