Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym (wegetatywnym), w okresie terminalnym choroby a także pomoc rodzinom takich osób.

 

§ 8

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1) ochronę i promocję zdrowia,

2) działalność edukacyjną, oświatową i naukową,

3) inicjowanie kontaktów oraz integrowanie rodzin i bliskich osób w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym, w stanie paliatywnym, w okresie terminalnym, w celu realizacji wspólnych celów i ochrony wspólnych interesów, 

4) wspieranie we wszelki możliwy sposób rodzin i bliskich osób chorych i niepełnosprawnych, w szczególności osób w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym, w stanie paliatywnym, w okresie terminalnym, w tym udzielanie porad prawnych, informacji, konsultacji itp.,

5) opracowanie i wdrażanie form wymiany informacji oraz doświadczeń dotyczących problemów oraz opieki związanych z osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki, w okresie terminalnym,

6) promowanie wiedzy o osobach w stanie śpiączki, wybudzonych ze śpiączki, w okresie terminalnym, ich potrzeb i sposobów opieki nad takimi osobami,

7) propagowanie odpowiedniego stosunku do osób w stanie śpiączki, wybudzonych ze śpiączki, w okresie terminalnym,

8) organizowanie kongresów, sympozjów i tym podobnych spotkań związanych z działalnością Stowarzyszenia,

9) organizowanie placówek opiekuńczo-leczniczych, stacjonarnych, dziennych, a także punktów doradczych,

10) organizowanie placówek rehabilitacyjnych, 

11) wspieranie w każdy sposób wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia, rehabilitacji oraz opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,

12) współpraca z organami państwowymi samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonmi ze śpiączki, w okresie terminalnym,

13) zgłaszanie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia i opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi,

14) organizowanie i wykonywanie opieki nad chorymi,

15) pozyskiwanie środków finansowych, w tym z dotacji, dofinansowania itp.,

16) pozyskiwanie i zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych,

17 )uczestniczenie w postępowaniach sądowych i innych w celu ochrony interesów osób chorych i ich rodzin,

18) podejmowanie wszelkich innych działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia określonych w § 7.

§ 9

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

2.      Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej oraz zakresie jej prowadzenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

3.      Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony może być wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.