S T A T U T

STOWARZYSZENIA APALICZNYCH I WYBUDZONYCH „MOTYL”

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych MOTYL zwane dalej Stowarzyszeniem, jest niezależnym, dobrowolnym, samorządnym i apolitycznym zrzeszeniem społecznym o celach niezarobkowych.

 

§ 2

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1)    ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z póź. zm.),

2)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z póź. zm.),

3)    niniejszego Statutu.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

 

§ 4

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w krajach Unii Europejskiej.

 

§ 5

1.      Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.      Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 6

1.   Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji samorządowych, gospodarczych, zawodowych, stowarzyszeń, zrzeszeń oraz wszelkich innych organizacji krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych, pod warunkiem, że działalność takich podmiotów i ich statuty są zgodne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, a zarazem nie pozostają w sprzeczności z niniejszym Statutem.

2.   Stowarzyszenie może podejmować współpracę z wszelkiego typu podmiotami działającymi zgodnie z prawem, w szczególności z innymi organizacjami o charakterze samorządowym, gospodarczym lub zawodowym.